Πλαίσιο Αξιολόγησης και Κατηγοριοποίησης Αθλητικών Τουριστικών Υποδομών

Πολεμίτης Αλέξης, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος

Year: 2009 Volume: 1 Issue: d

Pages: 57-85

Σύνοψη: Η δημιουργία κριτηρίων και προδιαγραφών για τις υποδομές αθλητικού τουρισμού δημιουργεί θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ντόπιου φορείς όσο και για τους ενδιαφερόμενους τουρίστες χρήστες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διενέργεια έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αθλητικό τουριστικών υποδομών της Κύπρου. Αναπτύχθηκαν πέντε ερωτηματολόγια με σκοπό τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου που να ικανοποιεί ένα σημαντικό μέρος του θέματος των υποδομών αθλητικού τουρισμού. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από το βασικό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στα γενικά κριτήρια και προδιαγραφές αθλητικών υποδομών. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν άλλα τέσσερα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν τα αθλήματα ποδοσφαίρου, κολύμβησης, ποδηλασίας και το σπορ των υποβρυχίων καταδύσεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 317 άτομα. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διαχωρίστηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγιναν περιγραφικές αναλύσεις για κάθε εργαλείο ξεχωριστά, στο δεύτερο στάδιο έγινε διερευνητική ανάλυση παραγόντων (ΔΑΠ) και στο τρίτο στάδιο εξετάστηκε η αξιοπιστία των μετρήσεων τόσο ως προς τους παράγοντες που εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων όσο και ως προς τις μεταβλητές που συγκροτούν τον κάθε παράγοντα. Όσο αφορά τα εργαλεία αξιολόγησης των υποδομών αθλητικού τουρισμού η Δ.Α.Π έδειξε τη δημιουργία δέκα παραγόντων για το γενικό εργαλείο, για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές ποδοσφαίρου η Δ.Α.Π έδειξε ένα παράγοντα το ίδιο επίσης παρουσίασε και για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές της κολύμβησης. Για το άθλημα της ποδηλασίας η Δ.Α.Π έδειξε τρεις παράγοντες και για τις υποδομές των υποβρυχίων καταδύσεων η Δ.Α.Π έδειξε τέσσερις παράγοντες.