Οδηγίες προς Συγγραφείς

 Προετοιμάστε το σύγγραμά σας προς δημοσίευση στο περιοδικό JSTaR

Πριν καταθέσετε το σύγγραμά σας…

Υποβολή Συγγραμάτων

Η κατάθεση των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jstar.submissions@gmail.com και να συνοδεύεται από ανάλογη ενημερωτική, για τον Εκδότη, επιστολή. Οι συγγραφείς οφείλουν να κρατήσουν ένα επιπλέον αντίγραφο του συγγράμματος τους. Οι εργασίες επισυνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως είναι το MSWORD. 

Προετοιμασία συγγραμμάτων

Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες βάσει του Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition).

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
 1. Ένα αρχείο με το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων, το εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και τα στοιχεία αλληλογραφίας για επικοινωνία (πλήρη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο).
 2. Ένα δεύτερο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει όλο το άρθρο. Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιέχει τον τίτλο του άρθρου και την περίληψη η οποία να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Από την δεύτερη σελίδα πρέπει να παρουσιάζεται η Εισαγωγή-Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, Μεθοδολογία (συμπεριλαμβανομένου του δείγματος, των μέσων συλλογής δεδομένων, της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, της στατιστικής ανάλυσης), Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα και Βιβλιογραφία.
Εκτός από το αρχείο όπου ο συγγραφέας/εις πρέπει να παρουσιάσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να υποδηλώνει την ταυτότητα του πρέπει να διαγράφεται από το κείμενο.
Όλες οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 4000-7000 λέξεις και θα αξιολογηθούν μόνο εάν:
 1. είναι γραμμένες σύμφωνα με τις αρχές του περιοδικού σε σελίδα Α4 (21 χ 29 cm), σε1,5 διάστημα, από τη μία μόνο όψη της σελίδας, με περιθώρια 2.5  cm, τύπο γραμμάτων 11, γραμματοσειρά Arial, πλήρη στοίχιση και σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού
 • οι πίνακες ή/και τα σχήματα συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο όσο πιο ευδιάκριτοι και απλοί είναι δυνατόν σε τόνους του άσπρου και του μαύρου.
 • η σελίδα της περίληψης πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο, (β) την  περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και (γ) τρείς μέχρι πέντε λέξεις κλειδιά. Καμία πληροφορία για τον συγγραφέα δεν πρέπει να αναφέρεται στην σελίδα της περίληψης.
 • οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότερες. Να αριθμούνται διαδοχικά και να προστίθενται στο τέλος του άρθρου.
 • Βιβλιογραφία
  Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιορίζονται σε αυτές που υπάρχουν στο κείμενο ή που πιθανότατα μπορούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους αναγνώστες. Μέσα στο κείμενο πρέπει να αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα με το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση (π.χ. Caskey and Delpy 1999). Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές στο ίδιο σημείο, αναφέρονταιτα επίθετα των συγγραφέων (και οι αντίστοιχες χρονολογίες) με αλφαβητική σειρά (π.χ. Caskey & Delpy, 1999; Pope & Forrest, 1997; Turner, 1999). Όταν γίνεται αναφορά σε ομάδα συγγραφέων – περισσότερα από δύο άτομα αλλά λιγότερα από έξι- γράφονται τα επίθετα όλων των συγγραφέων την πρώτη φορά της αναφοράς τους ενώ όλες τις επόμενες φορές που γίνεται αναφορά σ’ αυτούς, γράφεται το επίθετο μόνο του πρώτου εξ αυτών και στη συνέχεια τη λατινική φράση et al. Στην περίπτωση που η αναφορά είναι το υποκείμενο μιας πρότασης και οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο και έχουν αναφερθεί ήδη προηγούμενα, γράφεται το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και ακολουθείται από τη φράση «και συν.» που είναι η Ελληνική απόδοση του όρου et al. Στην περίπτωση που η αναφορά περιλαμβάνει έξι ή περισσότερους συγγραφείς, ακόμη και την πρώτη φορά γράφεται το επίθετο του πρώτου στη σειρά συγγραφέα και η φράση et al. Στις αναφορές που γράφονται σε παρένθεση, το σύμβολο «&» χρησιμοποιείται αντί της λέξης «και» (ή «and» για ξενόγλωσσες αναφορές). Οι τίτλοι των περιοδικών δεν πρέπει να συντμηθούν. Αν υπάρχουν πηγές με τον ίδιο συγγραφέα την ίδια χρονιά, χρησιμοποιήστε α, β, γ, κ.λπ. μετά από το έτος δημοσίευσης. Οι αναφορές πρέπει να απαριθμούνται στο τέλος της επιστημονικής εργασίας στην ακόλουθη τυποποιημένη μορφή:
  • Για βιβλία: Gerson, R. (1999). Members for life: Proven service and retention strategies for health-fitness and sports clubs. Human Kinetics Publlishers. Champain, IL.
  • Για άρθρα: Bricker, K. & Kerstetter, D. (2000). Level of specialization and place attachment. Leisure Sciences, 22(3), 233-257.
  • Για κεφάλαια από βιβλία: Stabler, M. (1990). Financial Management and Leisure Provision, in: I. Henry (ed). Management and Planning in the Leisure Industries, London, Macmillan, 1-7.
  • Tsiames, I.S. & Siomkos, G.J. (2003). E-brands: The decisive factors in creating a winning brand in the Net. Journal of Internet Marketing, 4. Available in: www.arraydev.com/commerce/jim/E-brands.htm. Last accessed: 25/05/2004

  Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του περιοδικού και αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη σωστή διατύπωση στο κείμενό τους, να καταφεύγουν σε φιλολογική επιμέλεια πριν καταθέσουν τις εργασίες τους για δημοσίευση. Ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη γλώσσα και την έκφραση απαιτείται και για την περίληψη στα αγγλικά. Οι εργασίες που υποβάλλονται στο JSTAR ελέγχονται από δύο ή περισσότερους κριτές και η αποδοχή τους βασίζεται στη σπουδαιότητα, πρωτοτυπία, αξιοπιστία και εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζουν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι εργασίες που εγκρίνονται, επιστρέφονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συγγραφείς για διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή η εργασία διορθώνεται ανάλογα από τον συγγραφέα και αποστέλλεται για δεύτερη φορά (στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση) μαζί με νέα επιστολή προς τον Εκδότη η οποία και τον ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τις ενέργειες του συγγραφέα για κάθε ένα από τα σχόλια των κριτών, ξεχωριστά. «Εργασίες που δεν ακολουθούν τις οδηγίες του περιοδικού επιστρέφονται αμέσως για διόρθωση, χωρίς να δοθούν σε κριτές, και υποβάλλονται ξανά».

  *Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης του επιστημονικού τρόπου γραφής των εργασιών και στη συντόμευση τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης όσο και της δημοσίευσης των εργασιών.