Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συμμέτοχη στην Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδρομίας

Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος

Year: 2009 Volume: 1 Issue: b

Pages: 14-39

Σύνοψη: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικούς ρυθμούς καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων καθιστά τη συμμετοχή σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων άκρως απαραίτητη. Η ικανοποίηση του πελάτη, έχει αναφερθεί ως κύριος παράγοντας για την επιτυχία των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες συνδέεται με μια σειρά συναισθημάτων, όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η ικανοποίηση τα οποία ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων. Εντούτοις υπάρχουν πολλοί τύποι εμποδίων που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει τα ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζονται από τη συμμετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής του σκι και να τα καθορίσει. Επιπλέον να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριμένοι ανασταλτικοί παράγοντες επηρεάζουν την δυνατότητα συμμετοχής στο σκι. Το δείγμα αποτέλεσαν 143 άνδρες και γυναίκες χιονοδρόμοι σε 3 χιονοδρομικά κέντρα (Καλάβρυτα, Παρνασσός, Μέτσοβο).Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο προέκυψε από τη χρήση:1) του ερωτηματολογίου «Κλίμακα μέτρησης ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στην χιονοδρομία αναψυχής Constraints toward ski recreational participation.» των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και Γιοβάνη Χ., και 2) του ερωτηματολογίου «Ελληνική έκδοση ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων Intrinsic Motivation Inventory – Greek (IMI)» των Παπαχαρίση και Γούδα. Από την ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε δεν εμφανίστηκαν διαφορές στο φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. Συμπερασματικά χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπευθύνων των χιονοδρομικών κέντρων σχετικά με τα ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα συμμετοχής, μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων.