Σχεδιασμός Πάρκων Αναψυχής Στους Εξωτερικούς Χώρους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Ανθόπουλος Πέτρος, Κώστα Γεώργιος

Year: 2009 Volume: 1 Issue: a

Pages: 1-13

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των χρηστών του χώρου της πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στην Κομοτηνή, αναφορικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος 742 άτομα που δραστηριοποιούνται στην πανεπιστημιούπολη και ειδικότερα προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών και προέκυψαν οκτώ παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1 οι οποίοι εξηγούν το 55,32% της συνολικής διακύμανσης. Έτσι, οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι το έδαφος της περιοχής, το κλίμα, η βλάστηση, οι υποδομές, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η φυσική δραστηριότητα, οι χρήστες του χώρου και οι κάτοικοι της περιοχής. Με την βοήθεια της έρευνας αυτής προέκυψε ένα μοντέλο σχεδιασμού πανεπιστημιουπόλεων που έχει ως στόχο την ψυχική και σωματική υγεία των χρηστών του χώρου.