Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύμβησης Στην Ελλάδα

Κοντζιά M., Καρακατσάνης K., Τριγώνης Ι.

Year: 2010 Volume: 3 Issue: d

Pages: 67-91

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα οφέλη της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια. Επίσης να διερευνήσει την επίδραση της ηλικίας των παιδιών στην έναρξη του προγράμματος κολύμβησης, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, της συχνότητας παρακολούθησης και το ενδιαφέρον τους για αυτό, σε σχέση με τα οφέλη της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια. Στην έρευνα συμμετείχαν 109 συνοδοί/γονείς (27 άνδρες και 82 γυναίκες) όπου τα παιδιά τους συμμετείχαν σε προγράμματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης στην Αθήνα. Η διαδικασία της επιλογής των συνοδών/γονέων έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Από τις αναλύσεις διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραμμα ως προς τα οφέλη της κολύμβησης σε νήπια και βρέφη, εκτός από τα οφέλη στον ύπνο και στην ασθένεια. Από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe διαπιστώθηκαν εξίσου στατιστικά σημαντικές διαφορές στα οφέλη των βρεφών και των νηπίων, στη βελτίωση της κολυμβητικής ικανότητας (F(3,108)=5.960, p< .05.), στη βελτίωση της κοινωνικότητας (F(3,107)=4.375, p< .05.), στην αύξηση της αυτοπεποίθησης (F(3,108)=5.210, p< .05.), στην αύξηση της ανεξαρτησίας (F(3,108)=4.735, p< .05.), στη μείωση του φόβου και την αύξηση της άγνοιας κινδύνου (F(3,107)=4.214, p< .05.). Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανοήση της θετικής επίδρασης της κολύμβησης σε βρέφη και νήπια ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους καθώς και στην ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη τους.