Καταγραφή Και Διερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα

Σταυροπούλου Γ., Υφαντίδου Γ., Σπυριδοπούλου E.

Year: 2010 Volume: 3 Issue: c

Pages: 50-66

Σύνοψη: Ο τουρισμός ως μια ιδιαίτερη μορφή ψυχαγωγίας, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα άλλη έρευνα έχει προτείνει ότι συγκεκριμένοι τύποι ή είδη τουρισμού μπορούν να διακριθούν βασισμένοι στα χαρακτηριστικά της ψυχαγωγίας (Moore et al. 1995). Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και έχει πάρει συγκεκριμένες μορφές, με μια από αυτές ασχολείται εκτενώς η παρούσα έρευνα, τον αθλητικό τουρισμό. Στις αρχικές έρευνες μέσα στο χώρο του τουρισμού, η σύνδεση και η σχέση αθλητισμού – τουρισμού είχε αγνοηθεί από τους ερευνητές. Για την καταγραφή και διερεύνηση της τυπολογίας των αθλητικών τουριστών στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε το αγγλικό ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson H. & Yiannakis A., μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. και Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Στην έρευνα συμμετείχαν 300 τουρίστες (εκ των οποίων 133 άνδρες και 153 γυναίκες), Έλληνες του εσωτερικού ή του εξωτερικού οι οποίοι βρίσκονταν στον αερολιμένα της Αθήνας κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο για λόγους τουρισμού. Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών ρόλων αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 % της συνολικής διακύμανσης. Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της ανάλυσης πολυδιάστατης κλιμακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι.