Αστικά Πάρκα: Χρήση, Ωφέλειες και Προοπτικές

Μάντζιος Ν., Γλυνιά Ε.

Year: 2010 Volume: 3 Issue: a

Pages: 1-19

Σύνοψη: Η παρούσα εργασία εξετάζει την διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με την ύπαρξη και αναγκαιότητα πάρκων σε αστικές περιοχές και πόλεις, τις πιθανές λύσεις και ευκαιρίες σε περιπτώσεις που τα ήδη υπάρχοντα πάρκα δεν καλύπτουν ανάγκες της πόλης. Στη συνέχεια εξετάζει το ρόλο των χορηγιών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, τον τύπο των χρηστών σχεδιαγραφώντας το προφίλ τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών. Ακόμη αναφέρεται σε δραστηριότητες αναψυχής που προσφέρονται μέσα στα πάρκα από τους εκάστοτε φορείς στην Αμερική και την Ευρώπη, επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση αυτών και τέλος παρουσιάζει τα προβλήματα που έχουν σχολιαστεί στην βιβλιογραφία ως προς τη λειτουργία των αστικών πάρκων όπως και πιθανές λύσεις τους.