Η Επίδραση Της Απόστασης Διαμονής Στην Επιλογή Του Μέσου Μετακίνησης Των Μαθητών Προς Και Από Το Σχολείο Τους

Καρακατσάνης K., Κοντζιά M., Τριγώνης Ι.

Year: 2010 Volume: 2 Issue: d

Pages: 51-62

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της απόστασης του σχολείου από τον τόπο διαμονής των μαθητών, στην επιλογή του τρόπου μετακίνησης τους προς και από το σχολείο καθώς και στους ανασταλτικούς παράγοντες της ενεργητικής μετακίνησης τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 553 μαθητές (266 αγόρια και 287 κορίτσια) ηλικίας από 11-18 ετών, από τη νήσο Σάμο. Η διαδικασία της επιλογής των μαθητών έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Από τις αναλύσεις διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών αποστάσεων του τόπου κατοικίας από τη σχολική μονάδα που φοιτούσαν οι μαθητές ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες της ενεργητικής μετακίνησης των μαθητών προς και από το σχολείο (F(4,476)=6.216, p< .05.). Επίσης, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών αποστάσεων του τόπου κατοικίας από τη σχολική μονάδα που φοιτούσαν οι μαθητές ως προς τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούσαν για τη μετακίνησή τους προς και από το σχολείο τους, εκτός της μετακίνησης με μηχανή προς και από το σχολείο. Από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe διαπιστώθηκαν εξίσου στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μετακίνηση των μαθητών, με περπάτημα προς το σχολείο (F(4,552)=93.560, p< .05.), με ποδήλατο προς το σχολείο (F(4,552)=5.536, p< .05.), με αυτοκίνητο προς το σχολείο (F(4,552)=76.907, p< .05.), με λεωφορείο προς το σχολείο (F(4,552)=105.668, p< .05.), με περπάτημα από το σχολείο (F(4,552)=132.644, p< .05.), με ποδήλατο από το σχολείο (F(4,552)=5.130, p< .05.), με αυτοκίνητο από το σχολείο (F(4,552)=24.681, p< .05.), με λεωφορείο από το σχολείο (F(4,552)=111.963, p< .05.). Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της επίδρασης της χωροταξικής θέσης του σχολείου σε μια συνοικία στη μεταφορική συμπεριφορά των μαθητών και των γονέων καθώς και στον σχεδιασμό προγραμμάτων για την ενθάρρυνση και την επικράτηση των ενεργητικών μέσων μετακίνησης των μαθητών προς και από το σχολείο, υιοθετώντας έναν δραστήριο τρόπο ζωής.