Διερεύνηση και Καταγραφή των Αθλητικών Προγραμμάτων του Δήμου Ξάνθης

Αστραπέλλος Κ., Τσαρδακλής Α., Σπυριδοπούλου Ε., Κώστα Γ.

Year: 2010 Volume: 2 Issue: c

Pages: 35-50

Σύνοψη: Η σημασία της φυσικής δραστηριότητας και γενικότερα της άσκησης έχει αναγνωριστεί ευρέως, γεγονός το οποίο φαίνεται από το ενδιαφέρον της πολιτείας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και από την αυξημένη συμμετοχή των ασκουμένων. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μία προσπάθεια και μία εκστρατεία για παράλληλη ανάπτυξη αλλά και προώθηση του αθλητισμού ως μέσο ψυχαγωγίας και αναψυχής. Για το λόγο αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας διαφόρων επιστημών το θέμα της αθλητικής συμμετοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να διερευνήσει τη δράση του δημοτικού οργανισμού Ξάνθης για τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του, ενώ ως στόχο είχε να καταγράψει το σύνολο των δραστηριοτήτων του δημοτικού οργανισμού καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα των παραγόντων που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες αυτές. Για τη διερεύνηση των απόψεων των μελών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Μιχαλοπούλου, Αργυροπούλου, Κώστα, Τζέτζη και Ντούλου (1998). Στην έρευνα συμμετείχαν 190 ασκούμενοι συμμετέχοντες στα αθλητικά προγράμματα του Δ.Ο.Ν.Α. Ξάνθης. Η παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε έξι παράγοντες που αφορούν στα κριτήρια συμμετοχής: α) αξιοπιστία, β) υπηρεσίες εγκατάστασης, γ) προγράμματα, δ) προσωπικό, ε) συμπεριφορά/ περιβάλλον και στ) λειτουργικότητα. Η ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες σχετικά με τη συνολική αντίληψη παρουσίασε διαφορές λόγω της ηλικίας, της εκπαίδευσης, του εισοδήματος και του φύλου. Αντίθετα, δεν επηρεάστηκε από τα έτη συμμετοχής στα προγράμματα του δημοτικού οργανισμού των ασκουμένων , τη διάρκεια συμμετοχής και την εβδομαδιαία συχνότητα άσκησης. Τα προγράμματα χρειάζονται συνεχή αξιολόγηση ενώ πρέπει να παρέχονται σύγχρονες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες.