Η Επαγγελματική Ασφάλεια του Προσωπικού Συλλόγων με Δραστηριότητες Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Γουλιμάρης Δ.

Year: 2010 Volume: 2 Issue: a

Pages: 1-13

Σύνοψη: Ο αυξανόμενος αριθμός, κυρίως ενήλικων ατόμων, που συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικές με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό διαμορφώνει μια αξιόλογη αγορά εργασίας με θετικές προοπτικές ανάπτυξης, για τα στελέχη με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της επαγγελματικής ασφάλειας που βιώνει το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγμα αποτέλεσαν 58 άτομα από το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι ήταν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες κάλυπταν όλες τις κατηγορίες προσωπικού που απασχολούν οι σύλλογοι. Από αυτούς το 51.7 % ήταν άνδρες και το 48.3 % γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 32.2 έτη (±=7.9). Η αξιολόγηση έγινε με την χρήση υποκλίμακας του ερωτηματολογίου «Minnesota Satisfaction Questionnaire» των Weiss, Dawis, England και Lofquist, (1967). Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της επαγγελματικής ασφάλειας που αισθάνεται το προσωπικό των συλλόγων. Αντίθετα το μορφωτικό τους επίπεδο δεν φαίνεται να διαφοροποιεί την αίσθηση ασφάλειας που βιώνουν. Συγκεκριμένα οι άνδρες αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ασφαλής στην εργασία τους απ΄ότι οι γυναίκες. Οι έγγαμοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλότερη αίσθηση επαγγελματικής ασφάλειας σε σχέση με τους άγαμους συναδέλφους τους. Ενώ την ίδια αίσθηση εμφανίζουν οι εργαζόμενοι ηλικίας 41-50 ετών έναντι των εργαζομένων ηλικίας 19-30 και 31-40 ετών. Οι άνθρωποι που διοικούν τους πολιτιστικούς συλλόγους ελαχιστοποιώντας την ανασφάλεια του βιώνει το προσωπικό τους, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του και να αυξήσουν τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των συλλόγων.