Αθλητικοί Τραυματισμοί που Προκαλούνται στις Κατασκηνώσεις στον Ελλαδικό Χώρο

Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Μαυρομάτης Γεώργιος, Κώστα Γεώργιος

Year: 2011 Volume: 4 Issue: b

Pages: 13-27

Σύνοψη: Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η περιγραφή των αθλητικών τραυματισμών που προκαλούνται στις κατασκηνώσεις, ο υπολογισμός της συχνότητας πρόκλησης και ο προσδιορισμός των μηχανισμών πρόκλησης οι οποίοι σχετίζονται με τους αθλητικούς τραυματισμούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 8 κατασκηνώσεις. Οι γιατροί και οι αρχηγοί των κατασκηνώσεων συμπλήρωσαν ειδικά έντυπα στα οποία αναφέρονταν και περιγράφονταν αναλυτικά οι αθλητικοί τραυματισμοί που προκλήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν 337 αθλητικοί τραυματισμοί. Τα παιδιά ηλικίας 10-12 ετών εμπλέκονταν συχνότερα σε αθλητικούς τραυματισμούς (60.8%). Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν στο γήπεδο του ποδοσφαίρου (36.5%), ενώ η χρονική στιγμή πρόκλησης ήταν κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών (75.7%). Οι περισσότεροι αθλητικοί τραυματισμοί αντιμετωπίστηκαν από του τους γιατρούς των κατασκηνώσεων (81.9%). Οι αθλητικοί τραυματισμοί επηρέασαν τα κάτω άκρα των ποδιών (48.4%) και τα διαστρέμματα αποτέλεσαν την πιο συχνή διάγνωση (48.7%). Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός πρόκλησης αθλητικού τραυματισμού ήταν η πτώση (39.8%) και το χτύπημα από κάποιο αντικείμενο (27.3%). Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του ρυθμού πρόκλησης αθλητικών τραυματισμών, στην περιγραφή των χαρακτηριστικών τους και στο προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την πρόκληση τους στους χώρους των κατασκηνώσεων. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που μπορούν να προκαλέσουν οι αθλητικοί τραυματισμοί στους χώρους των κατασκηνώσεων.