Αξιολόγηση των Κινήτρων Συμμετοχής Ατόμων σε Προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα με το Φύλο και την Ηλικία τους

Δαλάκης Αντώνης, Τσίτσκαρη Ευστρατία, Κώστα Γεώργιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος

Year: 2011 Volume: 4 Issue: d

Pages: 43-56

Σύνοψη: Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των κινήτρων συμμετοχής που έχουν οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Επιπλέον, ελέγχθηκαν το φύλο, η ηλικία και η συχνότητα συμμετοχής των ερωτηθέντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 637 συμμετέχοντες σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2010, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην έρευνα συμμετείχαν 339 άνδρες (53,22%) και 298 γυναίκες (46,78%), χωρισμένοι σε πέντε ηλικιακές ομάδες (<19, 20-29, 30-39, 40-49 και 50>). Για την αξιολόγηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές της κλίμακας του Driver και των συνεργατών του (Driver, 1976; Driver, 1983; Driver & Brown, 1986; Driver & Knopf, 1977; Driver & Tocher, 1970; Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996), οι οποίοι διαμόρφωσαν την κλίμακα Προτίμησης της Αναψυχικής Εμπειρίας (Recreation Experience Preference – REP). Μεταξύ των κινήτρων και του φύλου των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, υπήρξε χαμηλή αλληλεπίδραση, μόνο σε ένα από τους εννέα παράγοντες, την «οικογένεια» με (t= 2.556, p<.05). Μεταξύ των κινήτρων και των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, υπήρξε χαμηλή αλληλεπίδραση σε δύο από τους εννέα παράγοντες, την «προβολή», με (F4,620= 2.500, p<.05) και την «οικογένεια», με (F4,629= 6.482, p<.05).