Αξιολόγηση της ανάμειξης των συμμετεχόντων σε προγράμματα υπαίθριας αναψυχής με βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

Δαλάκης Α., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ. & Αλεξανδρής Κ.

Year: 2011 Volume: 5 Issue: a

Pages: 1-18

Σύνοψη: Σκοπός της έρευνας ήταν ο βαθμός της ανάμειξης που έχουν οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Επιπλέον ο βαθμός της ανάμειξης ελέγχθηκε με βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 637 συμμετέχοντες σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2010, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην έρευνα συμμετείχαν 339 άνδρες (53,22%) και 298 γυναίκες (46,78%), χωρισμένοι σε πέντε ηλικιακές ομάδες (<19, 20-29, 30-39, 40-49 και 50>). Για την αξιολόγηση του βαθμού ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Kyle, Graefe, Manning και Bacon, (2004), κατάλληλα επεξεργασμένη και διαμορφωμένη για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Μεταξύ του βαθμού της ανάμειξης και του φύλου των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής ως παράγοντες δεν παρουσιάστηκε καμία αλληλεπίδραση. Μεταξύ του βαθμού της ανάμειξης και των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής εμφανίστηκε υψηλή αλληλεπίδραση και για τους δύο παράγοντες της ανάμειξης, με την «ελκυστικότητα», (F4,620= 8.169, p<.05) και την «αυτοέκφραση» (F4.627= 10.875, p<.05).