Τάσεις και συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη

Τύμβιου Ελένη, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος

Year: 2011 Volume: 5 Issue: b

Pages: 19-31

Σύνοψη: Οι Standeven & De Knop (1999), χαρακτήρισαν αθλητικό τουρίστα την ενεργητική & παθητική ανάμειξη με αθλητική δραστηριότητα συμμετοχή σε τυχαία ή εμπορικούς ή επαγγελματικού/εμπορικούς λόγους ταξίδια αναψυχής μακριά από το σπίτι & την εργασία (Standeven & De Knop,1999). Ο Cohen (1972), όρισε την τυπολογία του τουρίστα ως ανεξάρτητος μαζικός τουρίστας, ο οργανωμένος μαζικός τουρίστας ο περιπλανώμενος και ο εξερευνητής (Cohen, 1972). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη. Το δείγμα αποτέλεσαν 80 αθλητικοί τουρίστες Έλληνες και ξένοι. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των “Tourist Roles Preference Scale” των Gibson και Yiannakis (2002) και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τεστ αξιοπιστίας, περιγραφική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 79% ήταν άντρες και το 23.1% ήταν γυναίκες. Το 46.2% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 70.5% είχαν πλήρη απασχόληση. Το ετήσιο εισόδημα τους ήταν στις 20.000-60.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το 70.5% ήταν ηλικίας 17-39 ετών και ήταν άγαμοι με ποσοστό 53.9%. Όσον αφορά τον δείκτη αξιοπιστίας στις συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών ήταν Cronbach Alpha: 0.79 και οι δραστηριότητες που προτιμούν στα πλαίσια των διακοπών τους είναι να απολαμβάνουν την φύση και την ύπαιθρο με ποσοστό 4.06%, ενώ από τις αθλητικές δραστηριότητες που προτιμούν περισσότερο είναι η ποδηλασία με ποσοστό 3.81%. Όσον αφορά τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν Cronbach Alpha: 0.86 και το μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα με 4.51% παρουσιάστηκε στην ανάγκη για υγεία. Συμπερασματικά οι αθλητικοί τουρίστες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν άνδρες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 17-39, άγαμοι και με ετήσιες απολαβές στα 20.000-60.000 ευρώ. Τους αρέσει να απολαμβάνουν την φύση και το ύπαιθρο και να κάνουν ποδηλασία. Κύρια ανθρώπινη τους ανάγκη ήταν η ανάγκη για υγεία και ευεξία.