Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδρομίας Αναψυχής

Καλαϊτζόγλου Στέφανος & Κουθούρης Χαρίλαος

Year: 2011 Volume: 5 Issue: c

Pages: 32-50

Σύνοψη: Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν: α) αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής ατόμων στη δραστηριότητα της παγοδρομίας, β) καταγραφή της αντίληψης για την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται από αντίστοιχα κέντρα παγοδρομίας αναψυχής, και γ) μελέτη της σχέσης μεταξύ κινήτρων και ποιότητας υπηρεσιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 250 άτομα (43,2% άνδρες) παγοδρόμοι αναψυχής από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής στη δραστηριότητα της παγοδρομίας χρησιμοποιήθηκε το όργανο των Manfredo και συνεργατών (1996), ενώ οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη ποιότητα υπηρεσιών αξιολογήθηκαν με κλίμακα των Kouthouris & Alexandris (2005). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι: α) τα σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής στην παγοδρομία αναψυχής ήταν: i) «η νέα εμπειρία» (M.O.=5.40, Τ.Α.=1.4), ii) «η κοινωνικοποίηση» (M.O=4.80, Τ.Α.=1.6), iii)«η ψυχική διέγερση» (Μ.Ο.=4.63, Τ.Α.=1.5), iv) «η ανάπτυξη ικανοτήτων» (M.O=4.29, Τ.Α.=1.7), v) «η άσκηση» (Μ.Ο=3.93, Τ.Α.=1.9), vi) «η αυτοπεποίθηση» (Μ.Ο.=3.03, Τ.Α.=1.81) και vii) «η κοινωνική αναγνώριση» (M.O.=2.99, Τ.Α.=1.6), β) οι σημαντικότεροι παράγοντες ποιότητας ήταν i) «η αξιοπιστία» (Μ.Ο.=5.77, Τ.Α.=1.16), ii) «η ανταπόκριση» (Μ.Ο.=5.18, Τ.Α.=1.32), iii) «το χειροπιαστό στοιχείο» (Μ.Ο.=5.08, Τ.Α.=1.24), iv) «η ασφάλεια» (Μ.Ο.=4.57, Τ.Α.=1.41) και v) «η φροντίδα» (Μ.Ο.=4.34, Τ.Α.=1.28), γ) τέλος σημειώθηκαν υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ συνολικά των παραγόντων της ποιότητας και των κινήτρων «νέα εμπειρία» και «ψυχική διέγερση» (p<.01). Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας βοηθούν τους διοργανωτές παγοδρομίων στη βελτίωση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων ατόμων και τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και προώθηση της παγοδρομίας αναψυχής στη χώρα μας.