Διερεύνηση της ικανοποίησης ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης Δημοτικών Οργανισμών - Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών

Τσίγκου Αλεξάνδρα & Κουθούρης Χαρίλαος

Year: 2011 Volume: 5 Issue: d

Pages: 51-73

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του συναισθήματος της ικανοποίησης ατόμων συμμετεχόντων σε προγράμματα αθλητισμού αναψυχής που παρέχει ένας Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, στόχοι της έρευνας ήταν: α) η επιβεβαίωση της δομικής εγκυρότητας της κλίμακας της ικανοποίησης από τη συμμετοχή σε προγράμματα αθλητισμού και ο εντοπισμός των πλέον σημαντικών διαστάσεων αυτής, β) η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στις διαστάσεις της ικανοποίησης και γ) η διερεύνηση πιθανών διαφορών στις διαστάσεις της ικανοποίησης ανάμεσα σε ομάδες συμμετεχόντων με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δείγμα αποτέλεσαν 145 ενήλικα άτομα, ενεργά μέλη του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Ασπρόπυργου που συμμετείχαν σε δομημένα προγράμματα αθλητισμού αναψυχής. Από τους συμμετέχοντες 49% ήταν άνδρες και 51% ήταν γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη. Ως όργανο αξιολόγησης της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Αlexandris και Palialia (1999). Τα αποτελέσματα της έρευνας: α) επιβεβαίωσαν την ψυχομετρική δομή της κλίμακας ικανοποίησης υποστηρίζοντας την ύπαρξη πέντε διαστάσεων: ι) υπηρεσίες / προγράμματα, ιι) ατομικοί /ψυχολογικοί λόγοι, ιιι) λόγοι χαλάρωσης, iv) λόγοι υγείας, v) κοινωνικοί λόγοι, β) σημειώθηκαν υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των διαστάσεων και γ) στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν μόνο στη διάσταση ‘προγράμματα / υπηρεσίες’, μεταξύ ανδρών και γυναικών (t= – 2.12, p<.05) και μεταξύ ομάδων με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (F= 2.30, p<.05). Αντίστοιχα στη διάσταση ‘χαλάρωση’ στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν μεταξύ άγαμων και έγγαμων ατόμων (t= – 2.53, p<.01) και ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (F= 5.61, p<.01). Τα αποτελέσματα συζητούνται προς την κατεύθυνση βελτίωσης του περιεχόμενου των προσφερόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Οργανισμών Αθλητισμού και της υποβοήθησης των αθλητικών στελεχών αυτών να ικανοποιήσουν τους πολίτες ώστε να παραμείνουν στα προγράμματα.