Διερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση με τη υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς στον Κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 2012

Βερνάδου Α., Υφαντίδου Γ., Αποστολοπούλου Δ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ.

Year: 2012 Volume: 7 Issue: a

Pages: 1-9

Σύνοψη: O αθλητικός τουρισμός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Σήμερα ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές απ’ όλο τον κόσμο είναι ο διεθνής Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του αθλητικού τουρίστα σε σχέση με την υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς, που συμμετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 2012. Απαντήθηκαν 200 ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, που επισκέφτηκαν την Αθήνα με σκοπό την παρακολούθηση ή την συμμετοχή, στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 5/10χλμ. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova) και t-test. Από την ανάλυση των συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής, ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος, ο εραστής του ήλιου, ο αναζητητής δράσης, ο οργανωμένος μαζικός τουρίστας και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας. Tα συμπεράσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, καθώς είναι σημαντική η διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων του αθλητικού τουρίστα, για την ανάπτυξη προϊόντων που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τους, θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των αθλητικοτουριστικών προϊόντων με σκοπό την ανάπτυξη της κατανάλωσης τους.