Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών/τριών της ΣΤ’ Δημοτικού

Δελίδου Ε., Ματσούκα Ο.,Βενέτη Χ. & Διγγελίδης Ν.

Year: 2012 Volume: 6 Issue: a

Pages: 1-17

Σύνοψη: Η ύπαιθρος ενέχει ευκαιρίες στους μαθητές για εμπλουτισμό των γνώσεων και απόκτηση βιωματικών εμπειριών που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις γνώσεις των μαθητών/τριών και το βαθμό ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την αξία της προστασίας των ακτών μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 18 μαθητές/τριες (12 αγόρια) της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, ηλικίας 12 ετών. Οι γνώσεις και ο βαθμός ευαισθητοποίησής τους αξιολογήθηκαν βάση ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και περιλάμβανε 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ανοιχτού. Η παρέμβαση της φυσικής δραστηριότητας αποτέλεσε παράλληλη δράση στο τρέχον πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Παιδική Helmepa: Προστασία Ακτών και Θαλασσών» και περιλάμβανε διαδραστικές δράσεις στην ακτή πλαισιωμένες με σχετικό κάθε φορά γνωστικό αντικείμενο. Μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων, διαπιστώθηκε ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών/τριών για την ανάγκη προστασίας των ακτών, αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σε καταστροφές του θαλάσσιου περιβάλλοντος και απόκτηση νέων και χρήσιμων γνώσεων, με μέσο όρο αύξησης των γνώσεων περίπου 26.4%. Συμπερασματικά, η παρέμβαση της φυσικής δραστηριότητας είχε θετική επίδραση στην καλύτερη κατανόηση των μαθητών/τριών για την αξία προστασίας των ακτών και διεύρυνε τις γνώσεις τους σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Ευελπιστούμε στη συνέχεια αυτών των προγραμμάτων και στη μέγιστη συμβολή τους στην προετοιμασία μελλοντικών φορέων μετάδοσης περιβαλλοντικών μηνυμάτων.