Κινητική Αναψυχή, Τουρισμός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.)

Παπαγεωργίου Παρασκευή, Κώστα Γιώργος, Τζέτζης Γεώργιος

Year: 2012 Volume: 6 Issue: c

Pages: 36-62

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών ξενοδοχείων στην Ελλάδα σχετικά με τα προσόντα των animateurs που απασχολούν, τις συνθήκες εργασίας τους και τους τρόπους εύρεσης και πρόσληψής τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν κυρίως από κλειστού τύπου ερωτήσεις, διαβαθμισμένες με κλίμακα Likert (Papageorgiou & Costa Inventory, 2001). Η επιλογή του δείγματος έγινε με σταδιακή δειγματοληψία, που σε κάθε στάδιο της εφαρμόστηκε στρωσιγενής δειγματοληψία. Τα ερωτηματολόγια (N=176), στάλθηκαν μέσω fax σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα και επιστράφηκαν N=69 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και από την επιλογή των επικρατέστερων απαντήσεων που δόθηκαν τουλάχιστον από το 40% των ερωτηθέντων, προέκυψε η δημιουργία του «Εργασιακού Μοντέλου των Animateurs στην Ελλάδα» ή «Animateurs’ Working Model (ANIMA.WO.MO.) in Greek Hotels» (Papageorgiou & Costa, 2001). Το υπόψη Μοντέλο, περιγράφει τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά, τα γνωστικά αντικείμενα και την προϋπηρεσία που λαμβάνονται υπόψη για να προσληφθούν οι animateurs, καθώς και τις συνθήκες εργασίας και τις μεθόδους ανεύρεσης και πρόσληψής τους. Η ανάγκη για Έλληνες ειδικευμένους animateurs και η έλλειψη σχολών animation στην Ελλάδα, απόψεις που διατυπώθηκαν από την πλειοψηφία του δείγματος, σε συνδυασμό με το προαναφερθέν Μοντέλο και την ανεργία των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά, την αναγκαιότητα δημιουργίας Ειδικότητας Animation στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).