Η συνολική στάση των μαθητών από δημόσια σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης έναντι στη φυσική δραστηριότητα

Καρακατσάνης Κ., Κυπραίος Γ., Μουντάκης Κ., Στεργιούλας Α., Τριγώνης Ι.

Year: 2015 Volume: 9 Issue: a

Pages: 1-12

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση του φύλου, της ηλικίας, των διαφορετικών κατηγοριών σωματικής υγείας και των διαφορετικών διευθύνσεων εκπαίδευσης όπου ανήκουν τα σχολεία των μαθητών, ως προς τη στάση τους έναντι στη φυσική δραστηριότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 20932 μαθητές (10378 αγόρια και 10554 κορίτσια) ηλικίας από 11 έως 18 ετών, οι οποίοι φοιτούσαν στα δημοτικά σχολεία (5385), στα γυμνάσια (8006) και στα λύκεια (7541) των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του δείγματος έγινε με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Από την ανάλυση (t-test) για ανεξάρτητα δείγματα, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διάφορες μεταξύ των δυο φύλων (αγόρια-κορίτσια) ως προς τη στάση τους έναντι της φυσικής δραστηριότητας (t=21.688, df=20223, p< .05). Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA) διαπιστώθηκαν: α) στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων [11-12 ετών (μαθητές Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού), 13-15 ετών (μαθητές Γυμνασίου) και 16-18 ετών (μαθητές Λυκείου)] ως προς τη στάση τους έναντι της φυσικής δραστηριότητας (F(2,20222)=40.559, p< .05). β) στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των δεικτών μάζας σώματος (ελλιποβαρείς-φυσιολογικοί-υπέρβαροι και παχύσαρκοι), ως προς τη στάση τους έναντι της φυσικής δραστηριότητας (F(3,20221)=50.713, p< .05). γ) στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων εκπαίδευσης ( Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Ανατολική Θεσσαλονίκη και Δυτική Θεσσαλονίκη), ως προς τη στάση τους έναντι της φυσικής δραστηριότητας (F(8,20216)=10.088, p< .05). Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των στάσεων των μαθητών έναντι της φυσικής δραστηριότητας ώστε να ενισχυθούν οι ομάδες αυτές και να αποκτήσουν θετικότερη στάση καθώς και στο σχεδιασμό γειτονιών με υποδομές φιλικότερες και ελκυστικότερες για φυσικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.