Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής ασκούμενων σε γυμναστήρια. Περιπτωσιολογική μελέτη σε πόλη της Β. Ελλάδας

Χιώνης Κ., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ., Αγγελούσης Ν.

Year: 2015 Volume: 9 Issue: c

Pages: 38-56

Σύνοψη: Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τους λόγους που αναστέλλουν τη διάθεση των ατόμων να ασκούνται σε γυμναστήρια. Επιπλέον στόχοι ήταν η αξιολόγηση της πιθανής διαφοροποίησης των ανασταλτικών παραγόντων ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των ασκουμένων. Στην έρευνα συμμετείχαν 116 μέλη γυμναστηρίων της Κομοτηνής, όπου, να σημειωθεί, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εγγεγραμμένων μελών σε γυμναστήρια είναι φοιτητές. Αυτό καθιστά τη μελέτη περιπτωσιολογική, ενώ τα αποτελέσματά της πιθανόν να μπορούν να γενικευθούν κύρια σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά. Το 62,6% ήταν άνδρες και το 37,4% ήταν γυναίκες. Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris και Carroll (1997), το οποίο έχει επανειλημμένως χρησιμοποιηθεί σε ελληνικούς πληθυσμούς και αποτελείται από επτά παράγοντες: «χρονικούς», «ψυχολογικούς», «γνώσης», «εγκαταστάσεων/υπηρεσιώνν», «προσβασιμότητας/οικονομικούς», «απουσία παρέας» και «απουσίας ενδιαφέροντος/ προηγούμενης θετικής εμπειρίας». Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ασκούμενοι δυσκολεύονται να εξοικονομήσουν τα χρήματα που απαιτούνται, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις των γυμναστηρίων ενώ νιώθουν ότι δεν έχουν παρέα που θα τους ωθήσει να ασκηθούν. Προέκυψε, επίσης, ότι οι άνδρες αποθαρρύνονται περισσότερο από τις γυναίκες από τον παράγοντα «προσβασιμότητα/οικονομικά» και παρουσιάζουν λίγη περισσότερη έλλειψη ελεύθερου χρόνου για άσκηση. Όσον αφορά στις διαφορές των ηλικιακών ομάδων, και πάλι ο παράγοντας «Προσβασιμότητα/Οικονομικοί» φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τους συμμετέχοντες ηλικίας 20-29 ετών, σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 30-39 ετών. Καθώς οι παράγοντες αυτοί εμποδίζουν τη διάθεση για άσκηση στα γυμναστήρια και τη διατήρηση των πελατών, οι ιδιοκτήτες και μάρκετινγκ μάνατζερ γυμναστηρίων θα πρέπει να λάβουν τα αποτελέσματα αυτά υπόψη τους, με στόχο τη διατηρησιμότητα της πελατειακής τους βάσης.