Καταγραφή της συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής και της ψυχικής ευεξίας των συμμετεχόντων στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ

Νάνη Σ., Ματσούκα Ο., Τσίτσκαρη Ε.

Year: 2015 Volume: 9 Issue: d

Pages: 57-72

Σύνοψη: Οι δραστηριότητες αναψυχής είναι μια μορφή εκγύμνασης του σώματος και του πνεύματος, με την ύπαρξη παράλληλα και επίδρασης επί της ψυχολογικής κατάστασης του ασκούμενου. Τα οφέλη της άσκησης στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια και προσδίδουν στη φυσική δραστηριότητα ένα εύρος θετικών ψυχικών επιδράσεων προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Καθώς το άτομο μεγαλώνει, η άσκηση συντελεί στη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η συμμετοχή σε δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου και ο βαθμός της ψυχικής ευεξίας ατόμων που συμμετείχαν στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 50 άτομα ηλικίας από 34 έως 50 ετών, τα οποία κατατάσσονταν στην φάση Θεραπείας και Επανένταξης βάση του ιατρικού τους ιστορικού. Μέσω του Oxford Happiness Questionnaire αξιολογήθηκε η ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων που βίωναν την συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους. Για την αξιολόγηση του ελεύθερου χρόνου χρησιμοποιήθηκε το Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire. Χρησιμοποιώντας τη στατιστική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων, SPSS για windows, διαπιστώθηκε ότι το 40% θεωρεί ότι ενδιαφέρεται έντονα για άλλα άτομα και ότι μερικά πράγματα είναι όμορφα (42%). Επίσης το 26% δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μέλλον έχοντας ιδιαίτερη αίσθηση της έννοιας και του σκοπού της ζωής (34%). Το 42% διαφωνεί στο ότι είναι ικανοποιημένο από τα πάντα στη ζωή του, ενώ το 20% συμφωνεί στο ότι δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο στην ζωή του. Όσον αφορά την αξιολόγηση του ελεύθερου χρόνου διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν μερικές φορές σε τακτική φυσική δραστηριότητα (54%), ενώ το 48% δήλωσε συμμετοχή σε άσκηση υψηλής καρδιακής συχνότητας. Συμπερασματικά, ως επί το πλείστον οι συμμετέχοντες δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον με συναισθήματα χαράς και ευεξίας απέναντι στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, το οποίο τηρεί μια ουδέτερη στάση προς τη ζωή αλλά και ως προς τη συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα.