Αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής σε δραστηριότητες παιδικών θερινών κατασκηνώσεων

Μανδρώνη Α., Τσίτσκαρη Ε., Βερναδάκης Ν., Κώστα Γ.

Year: 2016 Volume: 10 Issue: a

Pages: 1-18

Σύνοψη: Στόχος της έρευνας ήταν: α) να μελετήσει τα κίνητρα συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες μιας κατασκήνωσης, β) να εξετάσει κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την πρόθεση των παιδιών για συμμετοχή στην ίδια κατασκήνωση στο μέλλον, γ) να διερευνήσει τις διαφορές στα κίνητρα συμμετοχής μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 συμμετέχοντες, ηλικίας 10 με 14 ετών μίας θερινής κατασκήνωσης που λειτουργεί στη Νότια Ελλάδα. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής στις δραστηριότητες της κατασκήνωσης χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή του Intrinsic Motivation Inventory (ΙΜΙ, Ryan, 1982). Η Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα παιδιά ως πιο σημαντικό αξιολογούν τον παράγοντα «ενδιαφέρον» για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Ακολουθούν κατά σειρά οι παράγοντες: «αντιλαμβανόμενη ικανότητα», «πίεση» και «προσπάθεια». Πραγματοποιήθηκε ανάλυση Παλινδρόμησης, με εξαρτημένη μεταβλητή την «πρόθεση», από την οποία προέκυψε ότι οι παράγοντες «ενδιαφέρον», «πίεση» και «προσπάθεια» ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στην επιθυμία των παιδιών να συμμετέχουν στην ίδια κατασκήνωση στο μέλλον. Τέλος, η ανάλυση t-test για Ανεξάρτητα Δείγματα αποκάλυψε διαφορές σε ορισμένα κίνητρα συμμετοχής στις δραστηριότητες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι διευθυντές και οι αρχηγοί των κατασκηνώσεων δύνανται να προσελκύσουν νέους και παλαιότερους κατασκηνωτές, αν κατορθώσουν να προσφέρουν δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, που τους επιτρέπουν να ανακαλύπτουν και να επανεκτιμούν τις αθλητικές τους ικανότητες, να καταβάλλουν προσπάθεια και να αποβάλλουν την πίεση και το άγχος τους. Επιπλέον, θα πρέπει να διαμορφώσουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο τέτοιο ώστε να κινητοποιούν με διαφορετικές εναλλακτικές δράσεων τα αγόρια από τα κορίτσια.