Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη σε αθλητικές τουριστικές επιχειρήσεις

Σπυριδοπούλου Ε., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Κουθούρης Χ.

Year: 2016 Volume: 10 Issue: b

Pages: 19-37

Σύνοψη: Ο ορισμός «πράσινη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα (Yfantidou, 2016). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην κατανόηση των εννοιών του πράσινου τουρισμού και της αειφόρου ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα σήμερα. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι του Κιλιπίρη (2009), στο οποίο έγιναν κάποιες αλλαγές και προσθήκες. Διαιρείται σε πέντε μέρη και έχει 63 ερωτήσεις, οι 62 από τις οποίες είναι κλειστού τύπου και μία ανοιχτού τύπου-προαιρετική που αφορούσε σε πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την θετική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα ζητήματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της υιοθέτησης πράσινων πρακτικών ακόμη και όταν το οικονομικό κόστος μειώνει αισθητά τα κέρδη τους. Αυτό συμβαίνει διότι δείχνει να επικρατεί η πεποίθηση ότι η οικονομική θυσία που οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πράξουν μακροπρόθεσμα θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από το κόστος που φαινομενικά επικρατεί.