Τα κίνητρα των συμμετεχόντων-ουσών στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τζέτζης Γ.

Year: 2016 Volume: 10 Issue: c

Pages: 38-64

Σύνοψη: Μια από τις κυριότερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι ο τουρισμός. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην 13η Περιφέρεια της χώρας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τουρίστες-τριες και τυχαίοι επισκέπτες-τριες που βρέθηκαν στην περιοχή της έρευνας από την 1-1-2015 έως τις 31-12-2015. Ο αριθμός των αντρών στην έρευνα ήταν 1596, ενώ των γυναικών ήταν 1302. Υπήρξαν 172 χαμένες τιμές στην συγκεκριμένη ερώτηση. Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης (MANOVA), στη φάση των κινήτρων για διακοπές έδειξαν ότι δεν υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «φύλο» και «οικογενειακή κατάσταση», έδειξαν επίσης ότι υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «ηλικία» και «επίπεδο σπουδών» και τέλος ότι υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «επάγγελμα» και «ετήσιο εισόδημα». Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί τους ερευνητές στα συμπεράσματα που ακολουθούν: Τα δύο φύλα κατά γενική εκτίμηση δεν διαφέρουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις διακοπές. Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων-ουσών είναι ο ισχυρότερος παράγοντας από τους έξι, που εξετάστηκαν. Η ηλικία ως παράγοντας φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στις επιλογές τουρισμού στους ανθρώπους. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανθρώπων φάνηκε να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τις επιλογές που πραγματοποιούν στις διακοπές. Η επαγγελματική κατάσταση των ανθρώπων φάνηκε να επηρεάζει τις αποφάσεις τους για το πως επιθυμούν τις διακοπές τους. Τέλος, το ετήσιο εισόδημα, όπως εύκολα είναι κατανοητό, αποφάσιζε για τον τύπο, τον τρόπο και το είδος των διακοπών, που θα πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι.