Οι επαγγελματικές σχέσεις και η επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και προσωπικού τμημάτων φυσικής αγωγής

Τερτίπη Ν., Πάνου Ε.

Year: 2017 Volume: 12 Issue: b

Pages: 14-33

Σύνοψη: Ένας δημόσιος οργανισμός είναι εξ ορισμού μια οργανωμένη κοινότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών για τους πολίτες (άτομα ή ομάδες). Η πληροφόρηση και η επικοινωνία αποτελούν βασικό άξονα μέσω του οποίου ο οργανισμός επιτελεί της δραστηριότητες του καθώς επίσης και στοιχείο της καθημερινότητάς του. Η έκταση των θεμάτων, ο κύκλος των προσώπων με τα οποία οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν, καθώς και ο κύκλος των πληροφοριών που επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους οργανισμούς σηματοδοτούν το γεγονός ότι τίποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνιών. Στην πράξη όλοι οι οργανισμοί υπάρχουν, αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα από τις επικοινωνιακές τους πρακτικές. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει τις επαγγελματικές σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και προσωπικού τμημάτων φυσικής αγωγής. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό και στους προϊσταμένους τμημάτων φυσικής αγωγής. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες, στους οποίους φαίνεται να οφείλεται η κακή επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και προσωπικού τμημάτων φυσικής αγωγής είναι η διοίκηση, ο τρόπος που λειτουργεί το δημόσιο και η κατάρτιση των προϊσταμένων, ενώ σε αυτή την ερώτηση δεν απάντησε το 54% των υφισταμένων.