Δεξιότητες απασχολησιμότητας αποφοίτων: οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εργοδοτών αθλητισμού και αναψυχής στην Ελλάδα

Τσαλούχου Ε., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Κουθούρης Χ., Γούδας Μ.

Year: 2017 Volume: 12 Issue: c

Pages: 34-59

Σύνοψη: Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις απόψεις ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης πτυχιούχων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) σχετικά με τις δεξιότητες που θεωρούν ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν και αυτών που, κατά τη γνώμη τους, θα έπρεπε να διαθέτουν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 193 εργοδότες διαφόρων κλάδων απασχόλησης αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου Survey of the Employability Skills Needed in the Workforce (Robinson, 2006), το οποίο μέσα από 10 παράγοντες και 50 μεταβλητές διεξοδικά κατέγραψε τις απόψεις των εργοδοτών. Εφαρμόστηκαν paired sample t-tests προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές στατιστικές διαφορές στις αξιολογήσεις των Ελλήνων εργοδοτών αναφορικά με τις δεξιότητες που οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διαθέτουν και θα έπρεπε να διαθέτουν. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν και στις 50 μεταβλητές/ δεξιότητες, στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση, πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού αθλητικών οργανισμών (ΑΕΙ, εργοδοσία, υπευθύνους αθλητικών οργανισμών).