Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δαλκυριάδης Χ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Κουθούρης Χ.

Year: 2017 Volume: 11 Issue: a

Pages: 1-11

Σύνοψη: Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να πραγματευτεί μια θεωρητική και ερευνητική ανάλυση σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά γυμναστήρια στην Αλεξανδρούπολη. Πιο αναλυτικά, για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιότητας αυτής των υπηρεσιών, διεξάγεται ένα θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, αρχικά επιτυγχάνεται μια παρουσίαση των γυμναστηρίων, έχοντας ως αφετηρία τη γυμναστική που διαδραματιζόταν στην πάροδο του χρόνου καταλήγει στην Ευρωπαϊκή θεμελίωση και αποδοχή των γυμναστηρίων, τα οποία πλέον έχουν αρχίσει και θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ατόμων. Στη συνέχεια γίνεται μνεία στην άνοδο των γυμναστηρίων, χωρίς να παραλείπονται να αναφερθούν τα είδη τους, τα πρώτα μηχανήματα που ανήλθαν, καθώς και τους εξοπλισμούς και τα προγράμματα αίθουσας που έχουν καταλάβει σημαντικό ρόλο στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, στο θεωρητικό πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν οι τύποι των πελατών, για να αναφερθούν μετέπειτα οι παράγοντες ικανοποίησής τους. Επιμέρους πληροφορίες, όπως η μέτρηση και η διαχείριση της ικανοποίησης των πελατών, η ποιότητα των αθλητικών υπηρεσιών και η σχέση της ποιότητας μεταξύ αυτής και της ικανοποίησης είναι επιμέρους ζητήματα, τα οποία παρουσιάζονται διεξοδικά στη παρούσα εργασία. Στο ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζονται οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν μέσω της μεθόδου SPSS. Τέλος, οφείλεται να σημειωθεί πως στόχος της επιστημονικής εργασίας είναι η παρουσίαση της ευρεθέντας βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ούτως ώστε να βοηθήσει σε μελλοντικές προτάσεις και βελτιώσεις της ποιότητας που προσφέρουν τα γυμναστήρια στους πελάτες τους.