Η Ενδυνάμωση και η Επαγγελματική Ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Τμήματα Αθλητισμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας

Κανιαδάκης, Α., Παπαϊωάννου Ά., Κριεμάδης Θ.

Year: 2017 Volume: 11 Issue: b

Pages: 12-46

Σύνοψη: Οι πρωταρχικοί σκοποί της παρούσης έρευνας ήταν : (α) να εξετάσει το βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στα τμήματα αθλητισμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), (β) να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό υφίσταται η επαγγελματική ικανοποίηση των καθηγητών φυσικής αγωγής στα εν λόγω τμήματα αθλητισμού, και (γ) να εξετάσει την συσχέτιση της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των καθηγητών φυσικής αγωγής. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) ερωτηματολόγια: (α) Το ερωτηματολόγιο για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των Vogt και Murell (1990), το οποίο τροποποιήθηκε & απλοποιήθηκε από τους Kriemadis (2011) και Papaioannou (2011) και (β) το ερωτηματολόγιο για τη μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων των Warr, Cook, και Wall (1979). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζεται σε μικρό βαθμό στα τμήματα αθλητισμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ενώ η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των καθηγητών φυσικής αγωγής που στελεχώνουν τα συμμετέχοντα στην έρευνα τμήματα αθλητισμού, καταγράφηκε στην πλειοψηφία της άνω του μετρίου. Επίσης βρέθηκαν θετικές και σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της επαγγελματικής ικανοποίησης των καθηγητών φυσικής αγωγής. Η παρούσα μελέτη είναι χρήσιμη στην διεύρυνση της έννοιας της ενδυνάμωσης στον αθλητικό τομέα. Η παρούσα μελέτη θα είναι χρήσιμη βοηθώντας τους διευθυντές να κατανοήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της ενδυνάμωσης στους αντίστοιχους αθλητικούς οργανισμούς.

Tags: