Αξιολόγηση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τους φοιτητές σε σχέση με τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το επίπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων

Μαυρίδου Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ.

Year: 2019 Volume: 15 Issue: a

Pages: 1-12

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει από τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Τμήματος, δηλαδή τη Γραμματεία, τη Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα Ερευνητικά Εργαστήρια των Τομέων, τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. Οι αντιλήψεις των φοιτητών θα μελετηθούν με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος: φύλο και έτος σπουδών. Όλες οι παραπάνω θεωρίες οδήγησαν το 1979 το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων να δημοσίευση έναν οδηγό για τη Διασφάλιση Ποιότητας, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο, γνωστό ως BS5750, ώστε να χρησιμοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αλλά και στη διασφάλιση ποιότητας. Το πρότυπο αυτό έτυχε διεθνούς αποδοχής και ήταν ο πρόγονος του γνωστού ISO. Η εν λόγω έρευνα είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών (στην έρευνα του Άννινου είχαν εξαχθεί τρεις παράγοντες). Όλοι οι συνήθεις χρήστες των υπηρεσιών εξετάζονται για τις αντιλήψεις που έχουν για τις υπηρεσίες και τις εμπειρίες τους, αφού υπάρχει άμεση σχέση της ικανοποίησης με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών δεδομένων, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα κριτήρια των απόψεων που έχουν οι αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την ποιότητα που παρέχουν οι υπηρεσίες αυτές. Από τα αποτελέσματα συνολικά φάνηκε ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι η πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Και, τέλος, εξάχθηκαν τρεις παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών των υποστηρικτικών υπηρεσιών του τμήματος. 

Tags: