Οι Τάσεις στον Σχεδιασμό Πάρκων Αναψυχής στα Αστικά Κέντρα

Τριανταφύλλου Α., Υφαντίδου Γ.

Year: 2019 Volume: 15 Issue: c

Pages: 33-49

Σύνοψη: Ο εκ νέου σχεδιασμός ενός νέου αστικού περιβάλλοντος με ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πράσινου, απαιτεί βαθιά γνώση και μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές περιβαλλοντικού – βιοκλιματικού σχεδιασμού. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η δημιουργία προτάσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό πάρκων αναψυχής σε αστικά κέντρα. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικού πράσινου θα πρέπει να βασίζεται στην χρήση ενός μίγματος διαφόρων φυτικών ειδών και τύπων, κάθε ένας από τους οποίους να μπορεί να επιτελεί τις λειτουργίες για τις οποίες επιλέχτηκε.