Λόγοι παρακίνησης και στρατηγικές συμμετοχής των αθλουμένων στα
προγράμματα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου

Καζάση Μ., Υφαντίδου Γ., Μπαλάσκα Π.

Year: 2020 Volume: 16 Issue: a

Pages: 1-11

Σύνοψη: Ο μαζικός αθλητισμός είναι ένας θεσμός που μέσω της οργάνωσης αθλητικών προγραμμάτων, έχει ως στόχο τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ώστε αυτοί να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις σωματικές και ψυχικές ικανότητες τους (Μανέας, 2013). Για να είναι αποτελεσματικά́ τα προγράμματα αυτά πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τους λόγους παρακίνησης για συμμετοχή των αθλουμένων σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού «Άθληση για Όλους» του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου που υλοποιούνται σε δημοτικούς χώρους άθλησης, καθώς και τις στρατηγικές που επιστρατεύονται από τους αθλούμενους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 (Ν=118) ενήλικες αθλούμενοι που συμμετείχαν σε προγράμματα Aerobic, Pilates, Γιόγκα, Zumba, Ορθοσωμική, Τένις, TRX, Παραδοσιακούς χορούς, Fitness του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου. Στην έρευνα για τις στρατηγικές συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των στρατηγικών διαπραγμάτευσης των Balaska, Yfantidou, Kenanidis, Spyridopoulou & Alexandris (2019) αποτελούμενο από 11 διαστάσεις ενώ για την μελέτη της παρακίνησης για συμμετοχή στην άσκηση το ερωτηματολόγιο των Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios, (2002) αποτελούμενο από 3 διαστάσεις. Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας των διαστάσεων των δύο ερωτηματολογίων ανέδειξαν υψηλές και αποδεκτές τιμές. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων φανέρωσαν ότι η πιο σημαντική στρατηγική διαπραγμάτευσης για συμμετοχή στην άσκηση ήταν η αυτοπαρακίνηση ενώ η μικρότερη σε εφαρμογή είναι η αύξηση των γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα οφέλη της άσκησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες παρακινούνται κυρίως από εσωτερικά κίνητρα όπως η επιθυμία βίωσης της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή στην άσκηση και λιγότερο από εξωτερικά κίνητρα όπως η αναγνώριση από το κοινωνικό περιβάλλον.Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν πρακτικά στη βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων άθλησης με στόχο ενίσχυση της παρακίνησης των συμμετεχόντων για άθληση και την ώθηση χρήσης στρατηγικών διαπραγμάτευσης για αύξηση της αθλητικής συμμετοχής.