Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του δήμου Κομοτηνής

Χατζόπουλος Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Κουθούρης Χ., Λάιος Α.

Year: 2018 Volume: 13 Issue: a

Pages: 1-19

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια της Κομοτηνής στους πελάτες τους. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί όπως: «η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία έχουν σχέση με την ικανότητά του να ικανοποιεί άμεσα ή έμμεση ανάγκη» (ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2000 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο). Το βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών αποτελεί το άυλο μη χειροπιαστό στοιχείο. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίας να διαφέρουν από τα υλικά αγαθά είναι το Απροσδιόριστο, το Αδιαίρετο, η αδυναμία Συντήρησης και η Ετερογένεια. Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών των Alexandris, Douka και Balaska (2012), συγκεντρώθηκαν 200 ερωτηματολόγια από διάφορα γυμναστήρια της πόλης. Με χρήση της περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών των κέντρων άσκησης. Επιπλέον έγινε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο παράγοντα, όπως το επάγγελμα, η χρονική ζώνη επίσκεψης στο γυμναστήριο, ο λόγος εγγραφής στο γυμναστήριο, η εκπαίδευση, οι ώρες παραμονής στο γυμναστήριο, η συχνότητα που γυμνάζονται την εβδομάδα, η ηλικία, και η οικογενειακή κατάσταση, σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών και το φύλο. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν τα γυμναστήρια της Κομοτηνής είναι πολύ υψηλή. Τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διατριβής θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών των γυμναστηρίων της περιοχής μελέτης.