Επαγγελματική Εξουθένωση και Φυσική Δραστηριότητα Διοικητικών Υπαλλήλων Διευθύνσεων Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ζ. Θανασιά, Φ. Φιλίππου, Ε. Τσίτσκαρη, Ε. Μπεμπέτσος, Στ. Ρόκκα

Year: 2018 Volume: 13 Issue: d

Pages: 49-62

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, εξετάστηκε εάν υπάρχει διαφοροποίηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές, ενώ διερευνήθηκε και η πιθανή συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης και επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των εργαζομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 319 διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, χρησιμοποιήθηκε το Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986), το οποίο έχει τροποποιηθεί για τον ελληνικό πληθυσμό από τους Kantas και Vassilaki (1997). Για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση (Θεοδωράκης & Χασάνδρα, 2005) του «Leisure Time Exercise Questionnaire» (Godin & Shephard, 1997). Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω στατιστικές αναλύσεις: descriptive statistic, reliability analysis, One Way analysis and Correlation analysis. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα: α. η συνοχή των τριών παραγόντων της επαγγελματικής εξουθένωσης κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα αφού το Cronbach’s a βρέθηκε να είναι «Αποπροσωποποίηση» .83, «Προσωπικά Επιτεύγματα» .88 και «Συναισθηματική Εξάντληση» .84. β. Το δείγμα εμφάνισε μέτρια επίπεδα αποπροσωποποίησης, χαμηλά επίπεδα έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων και μέτρια προς υψηλή συναισθηματική εξάντληση. γ. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές οφειλόμενες στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωση ή στα χρόνια υπηρεσίας. δ. Το δείγμα παρουσίασε χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. ε. η φυσική δραστηριότητα δε συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση. Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης δεν παρουσίασαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας δεν αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης της επαγγελματικής εξουθένωσης.