Σχεδιασμός Πάρκων Αναψυχής Στους Εξωτερικούς Χώρους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Μ. Μπρέχα, Ο. Ματσούκα, Κ. Αστραπέλλος

Year: 2018 Volume: 14 Issue: c

Pages: 32-48

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφεί ο βαθμός των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών και να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμμετοχή τους σε ένα δομημένο πρόγραμμα παιγνιωδών δραστηριοτήτων αναψυχής επηρεάζει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Το δείγμα αποτελούνταν από 22 µαθητές/τριες (14 κορίτσια και 8 αγόρια) οι οποίοι συμμετείχαν σε δομημένο πρόγραμμα παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο SSQ-PU/ (Spence, 1995), το οποίο περιείχε 30 ερωτήσεις βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το επίπεδο των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Έπειτα, η ερευνήτρια και η υπεύθυνη δασκάλα των παιδιών, µε ειδικότητα την ψυχολογία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο SSQ-Τ (Spence, 1995), το οποίο περιείχε 30 ερωτήσεις βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών από τους δασκάλους. Οι ερωτήσεις αυτές κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα, την αντιμετώπιση καταστάσεων, την συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της ομάδας, καθώς επίσης και δεξιότητες που σχετίζονται µε τον τομέα των σχέσεων µε τους συνομήλικους, τους δασκάλους αλλά και την οικογένεια. Σύμφωνα µε την Spence, λόγω των αλληλοσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων, προτάθηκε η χρήση μίας συνολικής βαθμολογίας. Για την καταγραφή των ποσοστών χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Συχνοτήτων (Frequencies), ενώ για την καταγραφή του βαθμού των κοινωνικών δεξιοτήτων µε βάση την συχνότητα συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (one way Anova). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παιγνιωδών δραστηριοτήτων αναψυχής περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα έχουν αναπτύξει καλύτερα τις κοινωνικές τους δεξιότητες από ότι τα παιδιά που συμμετείχαν 1 έως 2 φορές την εβδομάδα. Λαμβάνοντας, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας συγκεντρωτικά, θεωρείται αναγκαίος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων παιγνιωδών δραστηριοτήτων αναψυχής σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.