Αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στην άσκηση σεανοιχτό και κλειστό χώρο

Π. Τσακούδη, Ε. Τσίτσκαρη, Α. Χατζηνικολάου, Γ. Κώστα

Year: 2018 Volume: 14 Issue: d

Pages: 49-64

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή στην άσκηση σε ανοικτό (γήπεδο) και κλειστό (γυμναστήριο) χώρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 200 ασκούμενοι, 100 ασκούμενοι σε ανοικτό χώρο, συγκεκριμένα από το Πανθρακικό στάδιο Κομοτηνής και 100 από κλειστό χώρο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το όργανο αξιολόγησης των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής των Alexandris και Carroll (1997). Τα αποτελέσματα έδειξαν τους παράγοντες α) «έλλειψή χρόνου» µε τους ασκούμενους σε κλειστό χώρο να αξιολογούν πιο υψηλά τον εν λόγω παράγοντα (Μ.0.=2.31, Τ.Α.=0.96) σε σχέση µε τους ασκούμενους σε ανοιχτό χώρο (Μ.Ο.=1.98, Τ.Α.=0,89), β) «έλλειψη εγκαταστάσεων» µε τους ασκούμενους σε κλειστό χώρο να αξιολογούν και πάλι πιο υψηλά των εν λόγω ανασταλτικό παράγοντα (Μ.0.=2,2, Τ.Α.=0,83) σε σχέση µε τους ασκούμενους σε ανοιχτό χώρο (Μ.Ο.=1.88, Τ.Α.=0.79). Οι ιδιοκτήτες των κέντρων εκγύμνασης, μπορούν να επωφεληθούν από τα παραπάνω ευρήματα ώστε να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν τις ώρες λειτουργίας και προγραμμάτων άσκησης σύμφωνα µε τις ανάγκες και προτιμήσεις των µελών τους. Ακόμα, οι αρμόδιοι του Δήμου Κομοτηνής, θα μπορέσουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω στοιχειά, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις του Δήμου, να διατηρήσουν αλλά και να προσελκύσουν περισσότερους ασκούμενους που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη κοινωνία.