Η επίδραση του «Authentic Pilates» και του «Flowbility», στην
ενεργοποίηση και το μέγεθος των μυών του κορμού σε υγιείς ενήλικες

Κορδωση Σ., Μπενέκα Α., Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α., Κέλλης Ε., Αρσένης Σ., Αργυρίου Δ., Ελλινούδης Α.

Year: 2021 Volume: 17 Issue: a

Pages: 1-16

Σύνοψη: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση δύο διαφορετικών λειτουργικών προγραμμάτων άσκησης με το βάρος του σώματος, «Flowbility» (FB) που προάγει την υγεία της περιτονίας και «Authentic Pilates» (AP), σχετικά με την ενεργοποίηση και το μέγεθος των μυών. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 58 υγιείς φοιτητές, από αυτούς οι 38 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα (ΠΟ) και οι υπόλοιποι 20 την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η ΠΟ χωρίστηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας σε δυο ομάδες α) N= 20 και β) N=28,όπου η κάθε ομάδα παρακολούθησε διαφορετικά προγράμματα προπόνησης , η α ομάδα παρακολούθησε το FB, που πραγματοποίησε ένα προ-χορογραφημένο πρόγραμμα λειτουργικής προπόνησης, και η β ομάδα παρακολούθησε AP, το οποίο εφάρμοσε την αυθεντική ρουτίνα ασκήσεων Pilates στο έδαφος. Η επιβάρυνση αυξήθηκε σταδιακά. Η παρέμβαση διήρκεσε 6 εβδομάδες, με συχνότητα 3 συνεδρίες των 45min την εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις (αρχική, τελική και μέτρηση διατήρησης). Χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικές μετρήσεις για τη μέτρηση της δύναμης, καθώς και συσκευή υπερήχων για τη μέτρηση του πάχους του εγκάρσιου κοιλιακού (TrA) και του πολυσχιδή μυός. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μέτρηση διακύμανσης ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, όπου ο βαθμός σημαντικότητας ορίστηκε στο ρ= 0.05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση από την αρχική στην τελική και στη μέτρηση διατήρησης. Συμπερασματικά, η εξάσκηση με FB και AP βελτίωσε εξ’ ίσου σημαντικά τη μυϊκή δύναμη των μυών του κορμού των φοιτητών και συνέβαλε στη μείωση του πάχους TrA στη φάση ηρεμίας αυξάνοντας την ενεργοποίησή του.