Μορφές αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων

Τυμβίου Ελένη, Μπαλάσκα Παναγιώτα, Καραγιαννίδης Ευάγγελος

Year: 2009 Volume: 1 Issue: c

Pages: 40-56

Σύνοψη: Η γεωγραφική θέση της Κύπρου με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μεγάλες παραλιακές εκτάσεις δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτό συμβάλει και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί, αφού ο τουρισμός, γενικότερα, στην Κύπρο είναι μία τεράστια πηγή εσόδων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθούν ποιες μορφές αθλητικού τουρισμού υπάρχουν, ποιες πρέπει να αναπτυχθούν, ποιες δραστηριότητες προτιμούν οι τουρίστες και ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση για καλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικότερα του αθλητικού τουρισμού και αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις ανάπτυξης από αντιπροσωπευτικά στελέχη τριών διαφορετικών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Narver & Slater (1990) και έγιναν κάποιες τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί στα κυπριακά δεδομένα και αφορούσε τους διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους και υπεύθυνους αθλητικών τουριστικών επιχειρήσεων. Μετά από έρευνα που έγινε κατά την θερινή περίοδο του 2007 στην Κύπρο απάντησαν 52 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μορφές αθλητικού τουρισμού που προτάθηκαν από τα στελέχη και πρέπει να αναπτυχθούν ήταν προπονητικά κέντρα, θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες και αθλητικές διοργανώσεις. Οι μορφές αθλητισμού που προτιμούν οι τουρίστες ήταν το μπητς βόλεϊ και καταδύσεις. Οι μορφές που αθλητικού τουρισμού που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ήταν το γκολφ και το τένις.