Τα Κίνητρα Στο Χώρο Της Αναψυχής Και Των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: «Εφαρμογή Του Ιεραρχικού Μοντέλου Και Του Μοντέλου Των Στόχων Επίτευξης Σε Παιδιά Ηλικίας 12-16 Ετών»

Καγιάογλου Α., Τσαμίλης Β., Σπυριδοπούλου E., Υφαντίδου Γ., Τύμβιου E.

Year: 2010 Volume: 3 Issue: b

Pages: 20-49

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αλληλεπίδραση του ιεραρχικού μοντέλου των κινήτρων και του ιεραρχικού μοντέλου των στόχων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στο χώρο της αναψυχής και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μελετήθηκε ο ρυθμιστικός ρόλος των τριών διαμεσολαβητικών παραγόντων, της αντιλαμβανόμενης ικανότητας, της αυτονομίας και της συναναστροφής, κατά τη διαμόρφωση των κινήτρων. Στην έρευνα συμμετείχαν 400 παιδιά ( 210 αγόρια, 190 κορίτσια) ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις παλινδρόμησης επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς και προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση των στόχων επίτευξης στα κίνητρα. Το προσανατολισμένο στη μάθηση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα και αρνητική συσχέτιση με τα εξωτερικά κίνητρα με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό καθώς και την έλλειψη κινήτρων. Το προσανατολισμένο στην αποφυγή της απόδοσης κλίμα κινήτρων είχε αρνητική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα και θετική συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρων. Το προσανατολισμένο στην απόδοση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με τα εξωτερικά κίνητρα με χαμηλό αυτο-προσδιορισμό. Τέλος, βρέθηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ικανότητας, της αυτονομίας, της συναναστροφής και των κινήτρων, ωστόσο στο μέλλον χρειάζεται να γίνουν έρευνες που να εστιάσουν περισσότερο στη μελέτη της επίδρασης των τριών αυτών διαμεσολαβητικών παραγόντων στα κίνητρα.